Strona główna
Kancelaria
Licytacje
Do pobrania
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
Przydatne linki
Komornik Sądowy
Anna Kucharska
Licytacje nieruchomości

W TEJ SEKCJI ZNAJDUJĄ SIĘ OBWIESZCZENIA O OPISIE I OSZACOWANIU ORAZ O LICYTACJACH NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Anna Kucharska na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-06-2019 r. o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim mającego siedzibę pod adresem Jasna 3, 78-500 Drawsko Pomorskie w sali nr II, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 197/1 o powierzchni 5,25 ha zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym 0037, Suliszewo, gmina Drawsko Pomorskie, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1D/00007098/9, będącej  własnością dłużnika: Elżbieta Kobyłt.

    Suma oszacowania wynosi 109 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 82 050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 940,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Łobzie 65 1240 3871 1111 0010 3715 2087

    Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
    Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 14.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim przy ul. Jasnej 3 pok. 6 (sekretariat Wydziału Cywilnego) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

    Uwaga! przy licytacji stosuje się odrębne przepisy dotyczące zasad obrotu gruntami rolnymi.SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE TUTAJ

________________________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Anna Kucharska na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-06-2019 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim mającego siedzibę pod adresem Jasna 3, 78-500 Drawsko Pomorskie w sali nr II, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym 0034, Dalewo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 22/2, 93, 64, 94, 77, 38, 140, 143 o łącznej powierzchni 13,25 ha. Na działce oznaczonej numerem 143 posadowiony jest budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 112 m2 oraz łącznej powierzchni użytkowej 209,1 m2. Ponadto na terenie działki zlokalizowane są cztery budynki niemieszkalne o łącznej powierzchni zabudowy 429 m2. Na działce oznaczonej numerem 140 posadowiony jest budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 59m2 i powierzchni użytkowej 99,5 m2 oraz budynek niemieszkalny. Działka gruntu o numerach ewidencyjnych 22/2, 93, 64, 94, 77, 38 są niezabudowane, będącej  własnością dłużnika: Elżbieta Kobyłt. Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1D/00000561/7.

    Suma oszacowania wynosi 791 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 593 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 140,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Łobzie 65 1240 3871 1111 0010 3715 2087

    Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
    Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 14.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim przy ul. Jasnej 3 pok. 6 (sekretariat Wydziału Cywilnego) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

    Uwaga! przy licytacji stosuje się odrębne przepisy dotyczące zasad obrotu gruntami rolnymi.

SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE TUTAJLicytacje nieruchomości
Strona głównaKancelariaLicytacjeDo pobraniaElektroniczne Postępowanie UpominawczePrzydatne linki