Strona główna
Kancelaria
Licytacje
Do pobrania
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
Przydatne linki
Komornik Sądowy
Anna Kucharska
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Anna Kucharska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-10-2019r. o godz. 13:20 w    budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim mającego siedzibę przy Jasna 3   w sali nr  II    odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Złocieniec przy ul. Pomorskiej 1A, obręb ewidencyjny Złocieniec-15, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 35/4 o powierzchni 0,1391 ha. Na przedmiotowej działce posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony o powierzchni zabudowy 167m2 oraz powierzchni użytkowej 207m2 ( plus powierzchnia piwnicy 113,3m2 )
należącej  do dłużników:Niells Mikkelsen, Stella Mikkelsen-Bońkowska, dla której  Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: KO1D/00018421/3]
       Suma oszacowania wynosi 362 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    272 025,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 270,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

    Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Łobzie 65 1240 3871 1111 0010 3715 2087
 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim przy Jasna 3 pok. 6  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

"SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE TUTAJ
Licytacje nieruchomości
Strona głównaKancelariaLicytacjeDo pobraniaElektroniczne Postępowanie UpominawczePrzydatne linki