Strona główna
Kancelaria
Licytacje
Do pobrania
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
Przydatne linki
Komornik Sądowy
Anna Kucharska
Licytacje nieruchomości

W TEJ SEKCJI ZNAJDUJĄ SIĘ OBWIESZCZENIA O OPISIE I OSZACOWANIU ORAZ O LICYTACJACH NIERUCHOMOŚCIOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Anna Kucharska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  22-03-2019r. o godz.08:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim mającego siedzibę przy Jasna 3 w sali nr II, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Wielboki, obręb ewidencyjny 0094 Wielboki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 209/1 o powierzchni 0,29 ha. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 124 m2 (wg ewidencji gruntów). Budynek został rozbudowany co nie zostało ujawnione w ewidencji gruntów i budynków. Łączna powierzchnia użytkowa parteru po dokonaniu przez biegłego rzeczoznawcę pomiarów z natury wynosi 129,2 m2 Ponadto na terenie działki zlokalizowane są: budynek garażowy i budynek stodoły. Budynek garażowy został rozbudowany co nie zostało ujawnione w ewidencji gruntów i budynku i tak powierzchnia zabudowy wg ewidencji gruntów wynosi 58m2,. Łączna powierzchnia użytkowa parteru budynku transportu i łączności po dokonaniu przez biegłego rzeczoznawcę pomiarów z natury wynosi 116,5 m2. Działka położona jest na terenach przeznaczonych jako tereny zurbanizowane wsi i osiedli, należy  do dłużnika: Witolda Witkowskiego, położonej: 78-530 Wierzchowo, Wielboki 13, dla której  Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: KO1D/00005239/6]


Suma oszacowania wynosi 197 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    131 333,33zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Łobzie 65 1240 3871 1111 0010 3715 2087
 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

    Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.13:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim przy Jasna 3, pok. nr 6 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE TUTAJ


Licytacje nieruchomości
Strona głównaKancelariaLicytacjeDo pobraniaElektroniczne Postępowanie UpominawczePrzydatne linki