Strona główna
Kancelaria
Licytacje
Do pobrania
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
Przydatne linki
Komornik Sądowy
Anna Kucharska
Licytacje ruchomości
!!! UWAGA !!!
KOMORNIK NIE ZAMIESZCZA OGŁOSZEŃ O LICYTACJACH
NA PORTALU TABLICA.PL


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Anna Kucharska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2019 r. o godz. 10:00 pod adresem: Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Anny Kucharskiej mieszcząca się w Złocieńcu przy ul. Sikorskiego 1 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości:
_____________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości                              Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________
1.    ROMET MOTORS  nr rej. ZDR84CK     1 [szt.]                     500,00 zł                        375,00 zł
    VIN LFGH2000071000932 rok produkcji 2007
_____________________________________________________________________________________

    Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:30. Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania. 

    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Łobzie 65 1240 3871 1111 0010 3715 2087

    Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
    Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
    Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE TUTAJ

Licytacje ruchomości
Strona głównaKancelariaLicytacjeDo pobraniaElektroniczne Postępowanie UpominawczePrzydatne linki